1. Splošna določila

Organizator: ProAktiv SPORT d.o.o., Pot na Breg 11, 5250 SOLKAN DŠ: SI96110210, odgovorna oseba: Robert Krkoč in RK SPORT Robert Krkoč s.p.
Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali je opravila nakup in plačilo storitev podjetju ProAktiv SPORT d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

 1. Rezervacija storitev se lahko izvede preko spleta na spletni strani: www.socafunpark.si preko elektronske pošte, telefonsko ali osebno v sprejemni pisarni.
 2. V primeru rezervacije, boste na na vaš elektronski naslov prejeli voucher in račun s QR kodo. Na vaucherju so izpisani osnovni podatki o storitvi, vključno z datumom in uro izvedbe storitve.
 3. Zborno mesto udeležencev je 15 minut pred rezerviranim terminom pred recepcijo na Pot na Breg 11, 5250 SOLKAN.
 4. V primeru zamude udeleženca/-cev ne zagotavljamo alternativnega termina izvedbe izbranega programa.
 5. Udeleženci programa se morajo pred začetkom izvedbe seznaniti z osnovnimi varnostnimi pravili in pogoji udeležbe. V ta namen je potrebno prebrati izjavo o Pravilih udeležbe in jo podpisati. Za mladoletne osebe mora izjavo podpisati starš ali skrbnik. Brez podpisane izjave udeležba na izbranem programu ni mogoča.
 6. Udeleženec programa mora pred udeležbo predložiti veljavni račun oziroma voucher s QR kodo.

2. Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Organizator in Naročnik storitev.

Splošni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira ProAktiv SPORT d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo storitev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske pošte naročil in potrdil izvedbo storitev podjetja ProAktiv SPORT d.o.o.. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

3. Naročnikova odpoved ali sprememba urnika

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev. V primeru, ko Naročnik odpove storitev, ima Organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov Naročniku je odvisna od časa, v katerem je Naročnik predložil odpoved. Odpoved mora biti obvezno v pisni obliki. Če Naročnik odpove storitve, je v vsakem primeru dolžan Organizatorju povrniti administrativne stroške v višini 15% od vplačane storitve. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je Naročnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal izbrani program

 • do 3 dni (72 ur) pred predvidenim terminom – 85% povračilo cene storitve.
 • do 2 dni (48 ur) pred predvidenim terminom – 60% povračilo cene storitve.
 • 1 dan (24 ur) ali manj pred predvidenim terminom – brez povračila cene storitve.

Ob odpovedi storitve mora naročnik poslati elektronsko sporočilo na naslov info@socafunpark.si Za datum odpovedi se šteje datum prejema elektronskega sporočila.

4. Organizatorjeva odpoved ali sprememba urnika

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja programa.

Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator lahko odpove program oziroma odstopi od programa in zahteva povrnitev škode od Naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Organizatorjem predvsem, če se ugotovi, da je Naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu udeležencev programa ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, Naročnik pa o tem ni obvestil Organizatorja.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Organizator odpove izvajanje storitev, ima Naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev.

5. Obračun storitev

Obračun storitev se izvede po obstoječi ponudbi, ki je bila potrjena s strani Naročnika. Naročnik je dolžan najkasneje 48 ur pred dogodkom sporočiti vsakršno spremembo o številu udeležencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokončno sporočiti število udeležencev.

V primeru, da v programu sodeluje manjše število udeležencev glede na podatke, navedene v potrjeni ponudbi, se obračun izvede v skladu s potrjeno ponudbo Naročnik pa ni upravičen do povračila stroškov, ki izhajajo iz razlike v številu dejanskih udeležencev. V primeru, da je udeležencev več, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, pa lahko Organizator zaračuna dodatne stroške oziroma lahko od pogodbe odstopi, če ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhaja iz narave predmetne aktivnosti.

6. Darilni boni – veljavnost

Vsi darilni boni imajo ob izdaji določeno vrednost in eno (1) letno veljavnost od dneva nakupa. V primeru, da posameznemu darilnemu bonu veljavnost poteče, ga je mogoče pri izdajatelju podaljšati proti doplačilu:

 • do 1 leta od datuma koriščenja 15 % vrednosti darilnega bona
 • do 2 leti od datuma koriščenja 25 % vrednosti darilnega bona

Veljavnost darilnemu bonu preneha v naslednjih primerih:

 • boni katerih koriščenje je zapadlo pred več kot 2 leti.
 • za veljavno izvedene rezervacije s pomočjo darilnega bona, pri katerih se udeleženci niso pojavili na zbirnem mestu za izbrani termin.
 • v primeru, da se je uporabnik premislil tik pred izvedbo storitve, ki mu jo bon omogoča.

V nobenem primeru darilnega bona ni mogoče zamenjati proti vračilu denarja.